بتانیک

مشاوره مدیریت پروژه

در این بخش با توجه به تصمیمات متقاضی و راهکار تعیین شده جهت بهبود سیستم، جهت پیاده سازی راهکار مورد نظر اطمینان از کیفیت اجرا، خدمات مدیریت پروژه  در سه فاز به صورت مراحل توسط این گروه ارائه می گردد.

خدمات قابل ارائه

  • فاز مهندسی یا طراحی (Engineering) : در این مرحله از پروژه مدارک، اسناد و نقشه‌های مورد نیاز طراحی، خرید تجهیزات و مواد و نصب و اجرای مواد و تجهیزات انجام می‌گیرد. این مرحله در دو بخش طراحی پایه ای و تفصیلی و به صورت استاندارد ارائه می گردد.

  • فاز خرید یا تدارکات (Procurement ) : در این مرحله اقلام ، تجهیزات و مواد مورد نیاز پروژه به صورت داخلی و خارجی تامین می شوند.

  • فاز نصب و اجرا (Construction ) : در این مرحله با کنترل نظارت دقیق تجهیزات و مواد پروژه نصب و اجرا می‌گردند