بتانیک

مشاوره مدیریت و ممیزی انرژی

مقادیر و موقعیت‌های مصرف انرژی در یک مجموعه صنعتی و در طی آن فرصت‌ها و امکانات صرفه‌جویی انرژی مشخص شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این مرحله با نگرش سیستماتیک برای شناسایی و انتخاب فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی درزمینه‌هایی که تلفات در آن اتفاق می‌افتد، راهکارهای متناسب طی مراحل زیر ارائه میشود.

خدمات قابل ارائه

  • بررسی انرژی کل مصرف شده به همراه تجهیزات مصرف کننده انرژی در یک سیستم مشخص
  • تعیین مصرف انرژی در تمام تجهیزات و سیستم‌ها و سهم آن‌ها از کل مصرف انرژی سیستم
  • تعیین بازده مصرف انرژی و تلفات سیستم
  • برآورد پتانسیل‌های صرفه‌جویی انرژی
  • بررسی راهکارهای مدیریت انرژی از جمله سیستم بازنگری و ارزیابی مصرف انرژی برای اعمال در فرایندهای مختلف