بتانیک

مشاوره معاملات خرید و فروش و صادرات انرژی

امروزه در بحث احداث کارخانه ها و صنایع، موضوع اصلی و اساسی تامین انرژی مصرفی مورد نیاز است و همچنین در بازار تولید انرژی صادرات و فروش آن نیز به یک موضوع اساسی تبدیل شده است. این گروه بر اساس دستورالعملها و قوانین در حوزه معاملات خرید و فروش انرژی در داخل کشور و صادرات انرژی در موارد زیر خدمات مشاوره ارائه می دهد. 

خدمات قابل ارائه

  • خرید دیماند و قرارداد های اتصال به شبکه انرژی و اوراق گواهی ظرفیت از بورس انرژی
  • صادرات انرژی الکتریکی به کشورهای همسایه